Fundacja z cukrzycą na Ty

Fundacja Z cukrzycą na Ty została powołana z myślą o osobach chorujących na cukrzycę bez względu na typ. Dlatego też, misją Fundacji jest prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę na temat cukrzycy oraz pomoc osobom chorującym na wszystkie typy cukrzycy (T1DM, T2DM, MODY, LADA). Głównym celem Fundacji jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze nowych rozwiązań technologicznych do samokontroli cukrzycy, w tym wykorzystywanie rozwiązań nieinwazyjnych tj. detekcja biomarkerów zawartych w wydychanym powietrzu.

Cele Fundacji zgodnie ze Statutem Fundacji to:

  1. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219)
  2. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Więcej informacji o Fundacji dostępnych jest na stronie Fundacji www.zcukrzycanaty.pl